Arbitrážny súd Košice

Jednou k káuz poisťovne Rapid life životná poisťovňa, a. s. sú rozhodcovské rozsudky Arbitrážneho súdu Košice, s. r. o. Týmito rozsudkami je postihnutých tisíce ľudí.

Chronológia

Roky 2007 a 2009

1. januára 2007 na stali platnými všeobecné poistné podmienky pre poistenie zjednávané Prvou československou poisťovňou Rapid, a. s. Časť XV poistných podmienok znela takto:

1. Poisťovňa a poistník sa dohodli, že všetky vzájomné spory a sporné nároky z poistenia sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní pred rozhodcovským súdom. Rozhodcovské konanie sa zásadne riadi zákonom č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov s výlukami a odchylnou právnou úpravou vykonanou týmto článkom, štatútom rozhodcovského súdu a jeho rokovacím poriadkom.

2. Pokiaľ poisťovňa nepoverí osobitnú právnickú osobu zriadením alebo výberom špecializovaného stáleho rozhodcovského súdu, resp. nezriadi stály rozhodcovský súd, bude rozhodcovský súd vytvorený podľa potreby od prípadu k prípadu troma fyzickými osobami poverenými na výkon rozhodcu zo strany poisťovne. Svoj výslovný, bezvýhradný a neodvolateľný súhlas s týmto vyjadruje poistník podpisom týchto všeobecných poistných podmienok. Rozhodca musí byť plnoletý, spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, musí mať skúsenosti na výkon funkcie rozhodcu a musí byť bezúhonný. Poisťovňa vydá štatút rozhodcovského súdu a jeho rokovací poriadok, ktorý zverejní na svojej internetovej stránke. Ak stály rozhodcovský súd zriadi osobitná právnická osoba, jeho štatút i rokovací poriadok vydá táto právnická osoba a zverejní ho postupom podľa § 12 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z. z. uverejnením v Obchodnom vestníku.

3. Rozhodcovskému konaniu podliehajú všetky spory medzi poisťovňou a poistníkom, poisteným, oprávnenou osobou alebo ich právnymi nástupcami, najmä:

a) pohľadávky poisťovne voči poistníkovi z dlžného poistného,

b) spory o poistné plnenia, nároky poistníkov na odkupné hodnoty,

c) spory vznikajúce v súvislosti s redukciou poistnej zmluvy, poistnou suspenziou,

poistnou kompenzáciou a zánikom poistenia,

d) spory o pohľadávky z nezaplatených administratívnych poplatkov poistníkov,

e) spory z akýchkoľvek pohľadávok poisťovne voči poistníkovi, poistenému, oprávnenej osobe, dedičom alebo iným právnym nástupcom týchto osôb,

f) spory o platnosť dodatkov a iných dojednaní k poistným zmluvám,

g) spory o výklad pojmov v poistných zmluvách a VPP,

h) iné hmotno-právne spory, ktoré vzniknú počas trvania poistenia i po jeho zániku, alebo procesné spory,

i) záväzný výklad všeobecných poistných podmienok.

4. Štatút rozhodcovského súdu upraví okrem náležitostí uvedených v § 13 zákona č. 244/2002 Z. z. najmä postup ustanovenia náhradných rozhodcov, postup podávania námietok proti rozhodcom, miesto rozhodcovského konania, spôsob doručovania písomností, poplatky za rozhodcovské konanie, odmenu rozhodcovského súdu, lehoty na rozhodovanie.

5. Rozhodnutie rozhodcovského súdu v spore je rozhodnutím konečným a nemožno ho preskúmavať iným rozhodcom alebo rozhodcovským súdom. Dôvody, pre ktoré možno žiadať obnovu konania podľa osobitného zákona, nie sú dôvodom na zrušenie rozhodcovského rozsudku.

6. Rozhodcovský súd rozhoduje podľa zásad rovnosti účastníkov pred rozhodcovským súdom, chráni záujmy poisťovne i oprávnené nároky poistníkov, poistených, oprávnených osôb a ich právnych nástupcov, pričom dbá, aby povaha a účel poistenia boli vždy zachované.

7. Všetky náklady konania pred rozhodcovským súdom vrátane administratívneho poplatku a ostatných trov rozhodcovského konania znáša neúspešná strana v rozsahu a podľa zásad bližšie určených vo vnútorných predpisoch rozhodcovského súdu.

8. Dojednanie tohto článku má univerzálnu povahu a zaväzuje bezvýhradne všetkých právnych nástupcov zmluvných strán. S prechodom alebo prevodom pohľadávky z postupcu na postupníka nadobúda postupník zároveň celé príslušenstvo pohľadávky (vrátane nároku na úhradu nákladov spojených s uplatnením tejto pohľadávky pred rozhodcovským súdom, ktorý mu bude v prípade úspechu v spore rozhodcovským súdom priznaný), všetky hmotné práva, iné práva a procesné práva, ktoré sú s postúpenou pohľadávkou spojené vrátane práva ustanovovať rozhodcu dojednaným spôsobom podľa ods. 2 tohto článku.

K 20. júlu 2007 nadobudli platnosť poistné pozmenené poistné podmienky s tou istou časťou XV, teda s rozhodcovskou doložkou.

K 1. januáru 2009 nadobudli platnosť poistné podmienky v znení dodatkov 1 až 3 s totožnou rozhodcovskou doložkou v časti XV.

2009 až 2011

Dňa 6. mája 2009 vláda Slovenskej republiky prerokovala materiál Ministerstva spravodlivosti SR o nejakých praktikách „jednej súkromnej“ poisťovne. Vtedajší minister spravodlivosti Štefan Harabín nazval poisťovňu Rapid life životná poisťovňa „pyramída ako Brno“.

 

Poisťovňa začala podávať prvé žaloby na Arbitrážny súd Košice. To sa celkom pochopiteľne znepáčilo nemalému počtu klientov poisťovne a jednému spotrebiteľskému združeniu. Obrátili sa preto na Okresný súd Trenčín so žalobou. Ten vydal dňa 2. novembra 2009 uznesenie so sp. zn. 11C/91/2009-572 (dňa 1. decembra 2009 upravené opravným uznesením so sp. zn. 11C/91/2009-648). Súd uznesením nariadil predbežné opatrenie, ktorým poisťovni uložil povinnosť zdržať sa používania rozhodcovskej doložky podľa časti XV všeobecných poistných podmienok. Predbežné opatrenie nadobudlo vykonateľnosť jeho doručením, aj keď ešte nebolo právoplatné.

Uznesenie Okresného súdu Trenčín potvrdil Krajský súd v Trenčíne uznesením so sp. zn. 19Co/352/2009-682 z 28. januára 2010. Tým nadobudlo predbežné opatrenie právoplatnosť.

Poisťovňa to nevzdala a podala dovolanie. Najvyšší súd Slovenskej republiky dovolanie poisťovne odmietol uznesením zo 7. marca 2012, s. zn. 3 Cdo 65/2011.

Poisťovňa bola teda povinná zdržať sa používania rozhodcovskej doložky.

2012 až 2015

Ale poisťovňa sa nezdržala a začiatkom roka 2012 podala tisíce žalôb na ten istý Arbitrážny súd Košice. Arbitrážny súd Košice, v tom čase obsadený asi piatimi rozhodcami (z ktorých niektorí boli ešte aj zamestnaní), vydal dňa 19. januára 2012 tisíce rozhodcovských rozsudkov. Odhaduje sa, že ich bolo okolo 7 500. V jediný deň. Arbitrážny súd Košice odsúdil tisíce klientov poisťovne na zaplatenie rôznych súm od niekoľko desiatok po niekoľko stoviek eur a nahradiť poisťovni trovy rozhodcovského konania vo výške 276 eur.

Drvivá väčšina klientov nebola poisťovni dlžná ani cent, niektorí mali dlh vo výške pár centov spravidla nie viac ako 5 eur, niektorí mali preplatky na poistnom.

Arbitrážny súd začal doručovať rozsudky v roku 2013. Zaskočení klienti sa nie vždy stihli brániť podaním žaloby na zrušenie rozhodcovského rozsudku. Mnohí to však stihli.

Zároveň sa začali exekúcie. Tie sa vedú dodnes. Sú dokonca prípady exekúcii, hoci všeobecné súdy právoplatne odložili vykonateľnosť rozhodcovského rozsudku.

Nie vždy sa exekučné súdy nekriticky stotožnili s vydaným rozhodcovským rozsudkom Arbitrážneho súdu Košice. Mnohé exekučné súdy ani nevydali súdnym exekútorom poverenie na vykonanie exekúcie. Poisťovňa sa „bránila“. Dosiahla až dosť dôležité rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, uznesenie so sp. zn. 6 Cdo 1/2012. Najvyšší súd v tomto uznesení odobril postup nižších súdov odmietajúcich vydanie poverenia súdnym exekútorom.

Poisťovňa to ani v tomto štádiu nevzdala. Obrátila sa na ústavný súd. Ten väčšinou ústavné sťažnosti poisťovne odmietal alebo zamietal. V jednom prípade bola ale poisťovňa úspešná. Ide o nález so sp. zn. II. ÚS 499/2012 z 10. júla 2013.

Neskôr však ústavný súd zistil že právne názory jeho senátov sa v exekučných veciach poisťovne Rapid life líšia, preto plénum ústavného súdu vydalo zjednocovacie stanovisko uznesením zo 7. mája 2014 so sp. zn. PLz. ÚS 1/2014. Z uznesenia vyplýva, že plénum ústavného súdu sa priklonilo k inému právnemu názoru, než aký vyjadril I. senát v náleze so sp. zn. II. ÚS 499/2012.

Od 2015

Zneužívanie rozhodcovského konania (nielen) poisťovňou Rapid life životná poisťovňa, a. s. proti spotrebiteľom donútil zákonodarcu prijať osobitnú právnu úpravu spotrebiteľského rozhodcovského konania. Dňa 1. januára nadobudol účinnosť nový zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. Zákon o. i. priniesol prechodné ustanovenie § 243d exekučného poriadku, podľa ktorého mohol exekučný súd vydať poverenie na vykonanie exekúcie len ak bol návrh na vykonanie exekúcie podaný do 31. marca 2015. Poisťovňa tento dátum v mnohých prípadoch stihla, i keď tesne. Začali sa teda ďalšie exekúcie.

Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní znamená obrovský prínos pre spotrebiteľov. Umožňuje im oveľa ľahšie sa brániť zneužívaniu rozhodcovského konania proti nim. Zavádza tiež povinnosť pre dodávateľov riešiť spory z rozhodcovských zmlúv výlučne pred stálymi spotrebiteľskými rozhodcovskými súdmi, ktorých rozhodcovia musia byť zapísaní v zozname rozhodcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. K dnešnému dňu existuje 8 stálych spotrebiteľských rozhodcovských súdov. Arbitrážny súd Košice medzi ne nepatrí. Aj existujúce stále spotrebiteľské rozhodcovské súdy sú v skutočnosti rozhodcovskými súdmi dodávateľov, aj naďalej pretrváva prax zneužívania rozhodcovského konania proti spotrebiteľom. Lenže dnes sa spotrebitelia dokážu naozaj veľmi jednoducho brániť.

Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní zároveň priniesol interpretačný spor. Interpretačný spor súvisí práve s § 243d exekučného poriadku. Niektoré súdy si toto ustanovenie exekučného poriadku vykladajú tak, že dňom 31. marca 2015 zanikol právny záujem na zrušení rozhodcovského rozsudku, ak dovtedy nebol podaný návrh na vykonanie exekúcie. Iné súdy však zastávajú právny názor, že prechodné ustanovenie exekučného poriadku nemá vplyv na právoplatnosť už vydaných rozhodcovských rozsudkov a teda o žalobách na ich zrušenie je potrebné vecne rozhodnúť.

onlinelogomaker-012016-1815 Všeobecné poistné podmienky k 1. 1. 2007
onlinelogomaker-012016-1815 Všeobecné poistné podmienky k 21. 5. 2007
onlinelogomaker-012016-1815 Všeobecné poistné podmienky k 1. 1. 2008