Koľko nactiutŕhačov ešte treba?

Snáď nie je potrebné opakovať správu z posledných dní o nútenej správe zavedenej nad poisťovňou Rapid life životná poisťovňa, a. s. Ešte pred zavedením nútenej správy stihla poisťovňa nájsť ďalšieho nactiutŕhača. Národnú banku Slovenska.

A tak kým poisťovňa na svojom webe s veľkou chuťou ohovárala národnú banku, zakladala občianske združenie „klientov poisťovne Rapid life poškodených národnou bankou“, zároveň podala na Okresný súd Bratislava I aj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. Okresný súd Bratislava I poisťovni vyhovel uznesením 23C/28/2017 – 68 s týmto výrokom:

Žalovanému sa zakazuje zverejňovať akékoľvek správy alebo stanoviská a to akoukoľvek formou, súvisiace so sporom alebo nadväzujúce na spor vedený pod sp. zn. 22C/372/2009 na Okresnom súde Bratislava I a to až do právoplatného skončenia konania vo veci samej.


Žalovaný je povinný odstrániť z internetovej stránky www.nbs.sk, sekcia “Tlačové správy” tlačovú správu s názvom „Stanovisko NBS k vyhláseniu spoločnosti Rapid Life“ zo dňa 20. 4. 2017 ako i tlačovú správu “Stanovisko NBS k tvrdeniam poisťovne Rapid o spore poisťovne Rapid proti ňou žalovanej Slovenskej republike” zo dňa 28. 4. 2017 a to až do právoplatného skončenia konania vo veci samej.


Žalovaný je povinný na vlastné náklady odstrániť tlačovú správu “Stanovisko NBS ku tvrdeniam poisťovne Rapid” zverejnené na portáli teraz.sk spravovanom TASR a to až do právoplatného skončenia tohto konania vo veci samej.


Žalobca je povinný aby v lehote 60 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia podať návrh na začatie konania vo veci samej.

 

Žalobca má voči žalovanému nárok na náhradu trov konania v rozsahu 100 %.

Ponechajme teraz bokom pochybnosti nad zmysluplnosťou rozhodnutia súdu. Národná banka Slovenska vykonateľné uznesenie okamžite naplnila. Na rozdiel od poisťovne Rapid life totiž rešpektuje rozhodnutia súdov.

Nebyť nútenej správy, zrejme by teraz na Garbiarskej 2 v Košiciach (sídlo poisťovne) vychrlili žaloby proti nútenej správkyni, policajtom, médiám informujúcim o nútenej správe, snáď i proti všetkým náhodným okoloidúcim a všetkým poslucháčom, divákom a čitateľom medií. Jednoducho poisťovni ubližuje každý a všetci. Pôsobnosť orgánov poisťovne ale prešla na nútenú správkyňu, žaloby teda vznikať zrejme nebudú. Ale predseda predstavenstva alebo napríklad takzvaný „generálny riaditeľ správy poistenia“ určite podajú trestné oznámenia na všetkých spomínaných okoloidúcich. Viacerí sme si to už zažili. Vysvetlenie na polícii teda zrejme bude musieť podávať aj nútená správkyňa, možno aj guvernér NBS; asi to bude viacej osôb.

Poisťovňa Rapid life životná poisťovňa, a. s. prehajdákala aj posledné zvyšky dôvery verejnosti. Možno sa čoskoro dozvieme, že prehajdákala aj vlastný majetok. To bude zisťovať nútená správkyňa. Koľko „nactiutŕhačov“ bude ešte potrebných, aby osoby z vedenia poisťovne pochopili, že to oni zruinovali poisťovňu?

onlinelogomaker-012016-1815 Uznesenie Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 23C/28/2017 – 68

 

Takto vyzerala webstránka komerčnej poisťovne, podnikateľského subjektu snažiaceho sa získať klientov a dosahovať zisk, kým nútená správkyňa nenariadila jeho stiahnutie.