Konanie je zastavené, web sa stáva archívom

Spor na Okresnom súde Nové Zámky o. i. proti občianskemu združeniu Úžera.org sa už právoplatne skončil.

Okresný súd Nové Zámky konanie zastavil uznesením z 30. novembra 2018, pretože správkyňa konkurznej podstaty úpadcu Rapid life životná poisťovňa, a.s. v konkurze nepodala návrh na pokračovanie v konaní.

Tento web už preto nie je aktuálny. Aktuálny je ale konkurz na majetok úpadcu Rapid life životná poisťovňa, a.s. v konkurze. O prípadných novinkách v konkurze Vás budeme informovať na webe https://zdruzenie.uzera.org. Tento web www.menoruze.sk už neplánujeme aktualizovať.

Okresný súd Nové Zámky uznesením, č. k. 9C/238/2016-214, konanie zastavil a stranám nepriznal nárok na náhradu trov konania. Proti uzneseniu nepodala žiadna strana odvolanie, uznesenie sa teda stalo právoplatným. Tým je konanie definitívne skončené.