… ktorej meno sa nesmie vysloviť

Chúďa poisťovňa Rapid life životná poisťovňa, a. s. (so sídlom Košice, Garbiarska 2) bola už toľkokrát pourážaná všelijakými pochybnými spotrebiteľskými aktivistami vrátane nášho občianskeho združenia. Rany po takom nactiutŕhaní sa hoja ťažko, tržby klesajú, a tak sa treba popozerať po iných príjmoch, ako sú príjmy z poistného. Jednou z možností je podávanie žalôb na ochranu dobrého mena (o žalobe smerujúcej proti nášmu občianskemu združeniu sme už informovali v tomto článku). Tento raz však berieme na paškál Okresný súd Humenné, nie ranami osudu postihovanú poisťovňu.

Rapid life životná poisťovňa, a. s. v rámci svojej novej obchodnej politiky, teda podávania žalôb na ochranu dobrého mena, si zobrala na mušku aj našu partnerskú organizáciu Spotrebiteľské centrum n. o. Okrem žaloby podala poisťovňa aj návrh na nariadenie neodkladného opatrenia. Okresný súd Humenné návrhu vyhovel uznesením so sp. zn. 10C/143/2016-53. Výrok uznesenia, ktorým súd nariadil neodkladné opatrenie, znie takto:

Žalovaní v prvom a druhom rade sú povinní spoločne a nerozdielne odstrániť z internetovej stránky www.spotrebitelskecentrum.sk <http://www.spotrebitelskecentrum.sk> obchodné meno žalobcu a logo žalobcu a to do právoplatného skončenia konania vo veci samej vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 10C 134/2016.

Žalovaní v prvom a druhom rade sú povinní spoločne a nerozdielne zdržať sa používania obchodného mena žalobcu a loga žalobcu na internetovej stránke www.spotrebitelskecentrum.sk <http://www.spotrebitelskecentrum.sk> a to do právoplatného skončenia konania vo veci samej vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 10C 134/2016.

O čom to teda rozhodol Okresný súd Humenné? Zakázal Spotrebiteľskému centru používať logo a obchodné meno spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a. s. Podľa § 325 ods. 1 civilného sporového poriadku: „Neodkladné opatrenie môže súd nariadiť, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená.“ V zmysle § 326 ods. 1 civilného sporového poriadku musí žalobca už v návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia preukázať opodstatnenosť nároku, ktorého sa domáha vo veci samej. Je k tomu rozsiahla judikatúra. Dajme tomu, že žalobca, teda spoločnosť Rapid life životná poisťovňa, a. s., opodstatnenosť nároku preukázala. Ochrana dobrého mena je bezpochyby dôležitá vec. Pritom súd pri skúmaní opodstatnenosti nároku nemusí dokazovať, že nárok žalobcovi skutočne patrí. Vlastne to ani nemôže robiť. Na rozhodnutie o neodkladnom opatrení má lehotu 30 dní od doručenia návrhu (v niektorých prípadoch je lehota ešte kratšia). Je len potrebné preukázať opodstatnenosť nároku.

Aby malo rozhodnutie súdu zmysel (akékoľvek rozhodnutie, teda aj neodkladné opatrenie), musí byť vykonateľné. Jednoducho musí mať takú povahu, že je všetkým zainteresovaným zrejmé, čo majú alebo nemajú robiť, čo majú alebo nemajú dať. Vykonateľnosť rozhodnutia súdu má formálnu aj materiálnu stránku. Spravidla obe stránky zahŕňajú možnosť pre žalobcu domáhať sa výkonu rozhodnutia, najčastejšie exekúciou. V niektorých prípadoch, najmä pri neodkladných opatreniach, nie je možné siahať po formálnom výkone rozhodnutia. Napríklad ak súd neodkladným opatrením zakáže niekomu nakladať s vecou, predať ju alebo prenajať, a dotyčný ju i tak predá alebo prenajme, exekútor s tým nič neurobí. V takom prípade však prichádza do úvahy trestná zodpovednosť za trestný čim marenia výkonu úradného rozhodnutia podľa § 348 a 349 trestného zákona.

A teraz si poďme analyzovať materiálnu vykonateľnosť uznesenia Okresného súdu Humenné so sp. zn. 10C/143/2016-53. Exekútor s vecou neurobí nič. Ak by Spotrebiteľské centrum naďalej používalo logo a obchodné meno spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a. s., mohli by sa fyzické osoby konajúce v mene alebo v zastúpení Spotrebiteľského centra stať predmetom trestného stíhania.

Lenže.

Z odôvodnenia uznesenia súdu je zrejmé, že Rapid life životná poisťovňa, a. s. sa snaží dočasne ochrániť svoje „dobré“ meno tým, že Spotrebiteľské centrum bude mlčať o samotnom mene poisťovne. Spotrebiteľské centrum už síce meno poisťovne ani jej logo nezverejňuje. Povinne sa však zverejňujú všetky rozhodnutia súdov (okrem výnimiek stanovených v zákone) podľa § 82a zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa tohto zákona sa rozhodnutia súdov povinne zverejňujú až potom, ako nadobudnú právoplatnosť. K neprávoplatným rozhodnutiam súdov však nie je problém dostať sa žiadosťou o sprístupnenie informáciepodľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Takto sme sa k celému textu uznesenia dostali aj my. Nám nič nebráni toto rozhodnutie zverejniť. Ak by to prípadne súd zakázal aj nám, môže toto rozhodnutie zverejniť ktokoľvek, vrátane Spotrebiteľského centra. Rozhodnutia súdov nepodliehajú autorskej ochrane. Navyše, v zmysle nariadeného neodkladného opatrenia, môže Spotrebiteľské centrum naďalej používať logo aj obchodné meno spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a. s. na ľubovoľnej inej webovej stránke s iným URL (napr. www.super.spotrebitelskecentrum.sk) alebo s inou doménou.

O čom to teda rozhodol Okresný súd Humenné? Dalo by sa to povedať aj tak, že verejne rozhodol, že to, čo je verejné, je vlastne tajné. Zdá sa Vám to absurdné? Zdá sa Vám to ako suchá voda alebo opekaný snehuliak? Aj nám.

Žiaľ, pri takomto rozhodovaní si slovenská justícia svoju dôveryhodnosť nezvýši.

Pripomíname, že základný plat sudcu je o niečo menej ako tritisíc eur mesačne.

uznesenie Okresného súdu Humenné, sp. zn. 10C/134/2016-53 (PDF súbor, 1,02 MB)