O poisťovni Rapid life

Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus.
In: Umberto Eco: Meno ruže

Podstánky:

Arbitrážny súd Košice
Kriminálna činnosť

Poisťovňa Rapid life životná poisťovňa, a. s. vznikla v roku 1994 ešte pod názvom Prvá česko-slovenská všeobecná, a. s. V roku 1995 sa premenovala. Nový názov bol Prvá česko-slovenská poisťovňa, a. s. Povolenie na činnosť jej vydalo Ministerstvo financií Slovenskej republiky.

Od začiatku ponúkala veľmi výhodné životné poistenie. Poisťovňa vypustila do médií viacero reklám s výraznými osobnosťami, napríklad s pánom Michalom Dočolomanským.

Veľmi výhodnou ponukou životného poistenia sa poisťovni podarilo nalákať klientov.

Čo presne sa dialo počas nasledujúcich rokov nevieme. V roku 2006 dostala poisťovňa nový názov, Prvá česko-slovenská poisťovňa Rapid, a. s., a v roku 2009 sa premenovala zatiaľ poslednýkrát na dnešný názov Rapid life životná poisťovňa, a. s.

Prvé známky neporiadkov v poisťovni sa dajú vystopovať do roku 2007. Vtedy robila Národná banka Slovenska dohľad na mieste. Poisťovňa si pomerne netradične z dohľadu na mieste nechala urobiť notársku zápisnicu. Zástupcovia NBS proti tomu protestovali, ale notárska zápisnica sa aj tak vyhotovila. Z dohľadu vzišiel protokol so sp. zn. ODO-12990-2007-1. Z protokolu vyplýva, že poisťovňa nevytvára dostatočné rezervy, preto NBS uložila poisťovni povinnosť vykonať nápravu. Poisťovňa protokol zverejnila na svojej internetovej stránke, no po upozornení zo strany NBS ho zo stránky stiahla a urazene poukázala na NBS, že bráni ľuďom v prístupe k informáciám (o zverejnení-nezverejnení protokolu ešte uvádzame viac).

Poisťovňa si závery NBS o povinnosti vykonať nápravu v súvislosti s nedostatočnými rezervami vyložila po svojom. Problematický bol poistný produkt UDP-K. Oznámila svojim klientom, že musia zmeniť poistné zmluvy tak, aby sa im znížila poistná suma alebo aby sa im zvýšilo poistné. Zároveň svojim klientom podstrčila na podpis všeobecné poistné podmienky, ktoré nadobudli platnosť 1. 1. 2007, prípadne, 21. 5. 2007 alebo 1. 1. 2008. Okrem toho, aby sa klientom nové zmluvné podmienky ľahšie podpisovali, ponúkla im GSM balík s mobilným telefónom. Mnohí podpísali, netušiac, že si tým na seba uplietli dosť krutý bič.

V poistných podmienkach z roku 2007 a 2008 sa totiž v časti XV nachádza rozhodcovská doložka, podľa ktorej právomoc riešiť všetky spory medzi klientom a poisťovňou má Arbitrážny súd Košice, s. r. o. Zrejme aby poisťovňa naplnila rezervy (alebo ktovie prečo) začala podávať na klientov žaloby na Arbitrážny súd Košice. Ten vydával rozhodcovské rozsudky dosť rýchle. Niektorým spotrebiteľom sa konanie poisťovne znepáčilo, preto sa obrátili na Okresný súd Trenčín. Ten uznesením so sp. zn. 11C/91/2009-572 v znení opravného uznesenia so sp. zn. 11C/91/2009-648 uložil poisťovni povinnosť zdržať sa uplatňovania rozhodcovskej doložky, teda zdržať sa podávania žalôb na rozhodcovský súd (konkrétne na Arbitrážny súd Košice). Uznesenie na základe odvolania poisťovne potvrdil Krajský súd v Trenčíne uznesením so sp. zn. 19Co/352/2009-682. Poisťovňa to ešte skúsila dovolaním, ktoré ale Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením so sp. zn. 3 Cdo 65/2011 odmietol.

Poisťovňa sa teda mala zdržať, no nezdržala sa. Začal sa kolotoč žalôb na Arbitrážny súd Košice. Rozhodcovské rozsudky začal Arbitrážny súd Košice vydávať už v roku 2009. Hlavný nápor žalôb ale zvládol Arbitrážny súd dňa 19. 1. 2012. Vtedy, napriek právoplatnému a vykonateľnému predbežnému opatreniu, vydal Arbitrážny súd Košice tisíce rozhodcovských rozsudkov. V drvivej väčšine prípadov “odsúdení” klienti neboli poisťovni dlžní ani cent.

Exekúcie sa na základe týchto rozhodcovských rozsudkov vykonávajú dodnes. Dodnes sa vedú aj spory o zrušení rozhodcovských rozsudkov. Sú aj prípady, keď sa súčasne vedú spory o zrušení rozhodcovských rozsudkov, aj sa vykonávajú exekúcie.

Poisťovňa má tiež chronické problémy vyplácať poistné plnenia svojim klientom. Zašlo to pomerne ďaleko. Až tak, že Národná banka Slovenska vydala v krátkom čase za sebou dve rozhodnutia, jedno so sp. zn. ODT-4547/2015 a druhé so sp. zn. OFS-4356/2016-1. Oboma rozhodnutiami NBS uložila poisťovni povinnosti spočívajúce, zjednodušene povedané, v zákaze používania nekalých obchodných praktík.

Oklamaných a okradnutých klientov poisťovne sú tisíce, možno desaťtisíce. Ak však niekto povie o poisťovni pravdu, nasleduje žaloba na ochranu dobrého mena. Prípadne aj trestné oznámenie. Zápisnicu z výsluchu podozrivého si môžete prečítať tu. Podozrivý nebezpečný páchateľ sa mal dopustiť okrem iného prečinu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva podľa § 264 ods. 1 trestného zákona. Páchateľ sa mal skutku dopustiť tým, že v televízii zverejnil “prísne tajný” protokol NBS z dohľadu na mieste ODO-12990-2007-1. Polícia trestné oznámenie odmietla. Ukázalo sa, že protokol zverejnila samotná poisťovňa, a neskôr ho dodala na viacero okresných súdov po celom Slovensku.

Aktuálne evidujeme štyri živé spory, o jednom z nich budeme na tejto stránke prinášať čo najpresnejšie informácie.

Ak sa náhodou bojíte súdov, nehovorte pravdu. Vyhnite sa najmä takýmto vyjadreniam odvysielaným v RTVS na Jednotke dňa 6. 9. 2015 (druý príspevok v poradí).

Od roku 2016 je poisťovňa Rapid life životná poisťovňa v osobitnom režime, v ktorom už neuzatvára nové poistné zmluvy, ale iba spravuje existujúce portfólio s cieľom ukončiť svoju činnosť do začiatku roka 2019.

Dňa 15. mája 2017 zaviedla Národná banka Slovenska nútenú správu nad poisťovňou.

Poisťovňa prostredníctvom svojej nútenej správkyne JUDr. Ireny Sopkovej podala návrh na vyhlásenie konkurzu na Okresný súd Košice I. Okresný súd Košice I uznesením so sp. zn. 31K/28/2017 zverejneným v obchodnom vestníku dňa 18. 12. 2017 pod poradovým číslom K045534 vyzval poisťovňu, aby odstránila nedostatky návrhu na vyhlásenie konkurzu v lehote 10 dní. Začiatok konkurzného konania sa tým posúva až do roka 2018.

Okresný súd Košice I vydal uznesenie o začatí konkurzného konania voči Rapid life životnej poisťovni, a. s. Uznesenie o začatí konkurzného konania bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 13/2018 pod č. K003734 dňa 18. 1. 2018.

Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na majetok poisťovne Rapid life životná poisťovňa, a. s. Za správkyňu konkurznej podstaty určil JUDr. Danu Husťákovú. Uznesenie bolo zverejnené v obchodnom vestníku č. 20/2018 pod č. K006005 dňa 29. 1. 2018. Týmto dňom začal konkurz na majetok úpadcu Rapid life životná poisťovňa, a. s. Zároveň začala plynúť 45 dňová lehota na prihlasovanie pohľadávok veriteľmi.