Náš spor

Poisťovňa Rapid life životná poisťovňa, a. s. podala žalobu proti nám (presnejšie žalovaným v 1. rade je naše občianske združenie Úžera.org, v žalobe nesprávne označené ako Advokát spotrebiteľov, a v 2. rade Roman Jurík) na Okresný súd Bratislava V ešte dňa 21. 9. 2015. Žaloba bola doručená len žalovanému v 2. rade, nám doteraz doručená nebola. Sme s ňou však oboznámení. Namietli sme miestnu príslušnosť súdu (prostredníctvom právneho zástupcu). Na základe našej námietky miestnej príslušnosti Okresný súd Bratislava V postúpil vec Okresnému súdu Nové Zámky. Predpokladáme, že v dohľadnej dobe by malo byť prvé pojednávanie na Okresnom súde Nové Zámky. Okresný súd Nové Zámky vedie spor pod sp. zn. 9C/238/2016.

Poisťovňu veľmi urazili výroky odvysielané v RTVS na Jednotke dňa 6. 9. 2015. Okrem žaloby poisťovňa podala aj trestné oznámenie. Nemáme presné informácie o trestnom konaní, ale zrejme polícia trestné oznámenie odmietla. Podrobnosti zistíme. Zápisnica z výsluchu podozrivého je priložená nižšie.

Aktualizácia k 28. 10. 2016

Okresný súd Nové Zámky uznesením č. k. 9C/238/2016-97 zastavil konanie vo vzťahu k občianskemu združeniu Úžera.org. Uznesenie nie je právoplatné, občianske združenie Úžera.org teda zatiaľ stále je žalovaným.

Aktualizácia k 28. 12. 2016

Žalobca Rapid life životná poisťovňa, a. s. podal odvolanie proti uzneseniu Okresného súdu Nové Zámky, č. k. 9C/238/2016-97, o zastavení konania vo vzťahu k žalovanému v 1. rade (občianske združenie Úžera.org alias Advokát spotrebiteľov). Odvolanie žalobcu doručil súd našej právnej zástupkyni (Dr. Zuzana Wagner LL.M.) aj žalovanému v 2. rade spolu s výzvou, aby sme sa k nemu vyjadrili. Vyjadríme sa a o ďalšom vývoji sporu Vás budeme informovať.

O odvolaní rozhoduje Krajský súd v Nitre v konaní so sp. zn. 9Co/102/2017.

Aktualizácia k 11. 7. 2017

Krajský súd v Nitre vracia spis bez rozhodnutia Okresnému súdu Nové Zámky. Krajský súd považuje spis za predčasne predložený na rozhodnutie. Zároveň ukladá Okresnému súdu Nové Zámky povinnosť zistiť, či poisťovňa Rapid life splnomocnila alebo poverila JUDr. Jaroslava Škapinca na svoje zastupovanie.

Odvolanie proti uzneseniu Okresného súdu Nové Zámky, ktorým súd zastavil konanie proti nášmu občianskemu združeniu, podpísal práve JUDr. Jaroslav Škapinec ako generálny riaditeľ správy poistenia. Vo vyjadrení našej právnej zástupkyne k odvolaniu Dr. Zuzana Wagner LL.M. upozornila, že odvolanie možno je podané neoprávnenou osobou. Okresný súd Nové Zámky musí teraz tieto skutočnosti preveriť.

Aktualizácia k 17. 12. 2017

Krajský súd v Nitre uznesením č. k. 9Co/343/2017-164 na základe spävzatia odvolania proti uzneseniu Okresného súdu Nové Zámky o zastavení konania proti občianskemu združeniu Úžera.org zastavil odvolacie konanie a občianskemu združeniu priznal nárok na náhradu trov konania.

Aktualizácia k 7. 4. 2019

Okresný súd Nové Zámky uznesením, č. k. 9C/238/2016-214, konanie zastavil a stranám nepriznal nárok na náhradu trov konania. Proti uzneseniu nepodala žiadna strana odvolanie, uznesenie sa teda stalo právoplatným. Tým je konanie definitívne skončené.

onlinelogomaker-012016-1815 Žaloba
onlinelogomaker-012016-1815 Námietka miestnej príslušnosti
onlinelogomaker-012016-1815 Postúpenie veci
onlinelogomaker-012016-1815 Uznesenie Okresného súdu Nové Zámky, č. k. 9C/238/2016-97
onlinelogomaker-012016-1815 Odvolanie proti uzneseniu o zastavení konania
onlinelogomaker-012016-1815 Vyjadrenie právnej zástupkyne občianskeho združenia
onlinelogomaker-012016-1815 Vyjadrenie žalovaného v 2. rade
onlinelogomaker-012016-1815 Prípis Krajského súdu v Nitre
onlinelogomaker-012016-1815 Uznesenie Krajského súdu v Nitre, č. k. 9Co/343/2017-164
onlinelogomaker-012016-1815 Uznesenie Okresného súdu Nové Zámky, č. k. 9C/238/2016-214

onlinelogomaker-012016-1815 Zápisnica z výsluchu podozrivého