Úžera.org nie je žalovaná. Definitívne

Naše občianske združenie je jedným z tých mnohých zlých, ktorí poškodzujú dobré meno spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a. s., a rôznymi inými spôsobmi jej škodia. Na Okresnom súde Nové Zámky sa kvôli tomu vedie konanie pod sp. zn. 9C/238/2016.

Okresný súd Nové Zámky uznesením č. k. 9C/238/2016-97 zastavil konanie proti nám. Protistrana (presnejšie JUDr. Jaroslav Škapinec) sa odvolala. Nútená správkyňa JUDr. Irena Sopková ale vzala odvolanie späť. Preto Krajský súd v Nitre uznesením č. k. 9Co/343/2017-164 odvolacie konanie zastavil.

Uznesenie Okresného súdu Nové Zámky č. k. 9C/238/2016-97 (v spojení s uznesením Krajského súdu v Nitre č. k. 9Co/343/2017-164) je právoplatné. Úžera.org teda už definitívne nie je žalovanou.

Žalovaným ostáva Roman Jurík (pôvodne žalovaný v 2. rade). Dá sa však predpokladať, že aj konanie proti nemu súd na základe späťvzatia žaloby zastaví.

 

Uznesenie Krajského súdu v Nitre č. k. 9Co/343/2017-164

UZNESENIE

 

Krajský súd v Nitre v senáte zloženom z predsedníčky senátu Mgr. Ingrid Radošickej Vallovej a členiek senátu JUDr. Kataríny Marčekovej a Mgr. Andrey Szombathovej-Polákovej, v právnej veci žalobcu: Rapid life životná poisťovňa, a. s., Garbiarska 2, Nové Zámky, IČO: 31 690 904 proti žalovaným: 1. občianske združenie Úžera.org., so sídlom Jazerná 19, Nové Zámky, IČO: 42 259 061, zastúpený advokátkou Dr. Zuzanou Wagner LL.M., so sídlom Jazerná 19, Nové Zámky, 2. JUDr. Roman Jurík, bytom Jazerná 19, Nové Zámky, o ochranu dobrej povesti, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Nové Zámky zo dňa 25. októbra 2016 č. k. 9C/238/2016-97 takto

 

r o z h o d o l :

 

Odvolací súd odvolacie konanie z a s t a v u j e .

Žalovanému v 1. rade sa priznáva nárok na náhradu trov odvolacieho konania v plnom rozsahu.

 

O d ô v o d n e n i e

 

1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie konanie voči žalovanému v 1. rade zastavil. Rozhodnutie po právnej stránke odôvodnil ustanoveniami § 80 ods. 1, § 161 ods. 1, 2 CSP a konštatoval, že v danom prípade ide o neodstrániteľnú prekážku konania v tom, že v čase podania žaloby žalovaný v 1. rade neexistoval, pretože existoval pod názvom a sídlom Úžera.org. so sídlom Jazerná 19, a nie tak, ako ho žalobca označil v žalobe s tým, že spoločnosť Úžera.org. vznikla dňa 22. 12. 2011, teda pred podaním žaloby.

2. Rozhodnutie súdu prvej inštancie napadol v zákonnej lehote odvolaním žalobca, domáhajúc sa ním zrušenia napadnutého rozhodnutia v zmysle ustanovenia § 389 ods. 1 písm. d/ CSP.

 

3. Žalobca písomným podaním zo dňa 20. 09. 2017, doručeným súdu prvej inštancie dňa 25. 09. 2017 súdu oznámil, že ním podané odvolanie berie späť a žiadal, aby odvolací súd konanie zastavil.

 

4. Krajský súd v Nitre ako odvolací súd (§ 34 CSP) preskúmal napadnuté rozhodnutie, ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 380 ods. 1, § 385 ods. 1 CSP) a dospel k záveru, že odvolacie konanie je potrebné podľa § 369 ods. 3 CSP zastaviť, nakoľko došlo k späťvzatiu odvolania skôr, ako o ňom bolo rozhodnuté odvolacím súdom.

 

5. Podľa § 369 ods. 1 CSP dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak odvolateľ vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znova.

 

6. Podľa § 369 ods. 3 CSP ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté, vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

 

7. Späťvzatie odvolania je dispozitívnym úkonom tej strany sporu, ktorá ho podala. Zákon teda priznáva odvolateľovi právo disponovať odvolacím konaním, kým o podanom odvolaní nebolo rozhodnuté. Ak odvolateľ vezme odvolanie späť, súd bez ďalšieho konanie zastaví, teda nerozhoduje o pripustení, či nepripustení späťvzatia odvolania, ale priamo odvolacie konanie zastavuje bez toho, aby skúmal dôvod späťvzatia odvolania. Naviac, ak odvolateľ vezme podané odvolanie späť, stráca tým odvolateľ možnosť znovu podať odvolanie, rovnako ako stráca možnosť odvolať späťvzatie odvolania. Vzhľadom k tomu, že žalobca ako odvolateľ vzal svoje odvolanie späť skôr, ako o ňom odvolací súd rozhodol, odvolací súd odvolacie konanie zastavil podľa § 369 ods. 3 CSP.

 

8. O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 396 ods. 1 v spojení s § 256 ods. 1 CSP tak, že žalovanému v 1. rade priznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania v plnom rozsahu, keďže žalobca späťvzatím odvolania proti rozhodnutiu súdu prvej inštancie smerujúcemu vo vzťahu k žalovanému v 1. rade procesne zavinil zastavenie odvolacieho konania, s nárokom žalovaného v 1. rade na náhradu trov odvolacieho konania. O výške náhrady trov odvolacieho konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozhodnutia (§ 262 ods. 2 CSP).

 

Toto rozhodnutie prijal odvolací senát Krajského súdu v Nitre pomerom hlasov 3 : 0.

 

P o u č e n i e :

 

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy (§ 427 ods. 1 CSP).

 

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

 

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP).