Verejné tajomstvo zrušené

Krajský súd v Prešove zmenil uznesenie Okresného súdu Humenné o neodkladnom opatrení, ktorým sa malo zatajiť, že poisťovňa Rapid life je poisťovňou Rapid life.

Ako sme informovali, Okresný súd Humenné uznesením so sp. zn. 10C/134/2016-53 (súbor PDF), ktorým uložil žalovaným 1. Spotrebiteľskému centru n. o. so sídlom Andyho Warhola 33, Medzilaborce a 2. M. A., bytom X, X, povinnosť spoločne a nerozdielne odstrániť z internetovej stránky www.spotrebitelskecentrum.sk obchodné meno a logo žalobcu, spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a. s., povinnosť spoločne a nerozdielne zdržať sa používania loga a obchodného mena žalobcu, spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a. s. na internetovej stránke www.spotrebitelskecentrum.sk, až do právoplatného skončenia sporu.

Obaja žalovaní sa proti uzneseniu Okresného súdu Humenné odvolali. Úspešne. Krajský súd v Prešove uznesením so sp. zn. 18Co/191/2016 uznesenie Okresného súdu Humenné zmenil tak, že návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol.

Samotné uznesenie odvolacieho súdu ďalej nekomentujeme, tu si ho môžete prečítať v plnom znení. Dôležité je, že Spotrebiteľskému centru n. o. ani M. A. nič nebráni na internetovej stránke www.spotrebitelskecentrum.sk a ani kdekoľvek inde na internete umiestňovať logo a obchodné meno spoločnosti Rapid life životná poisťovňa, a. s.

18Co/191/2016-105

 

UZNESENIE

 

Krajský súd v Prešove v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Daniely Babinovej a sudcov JUDr. Mariany Muránskej a Mgr. Miloša Koleka právnej veci žalobcu Rapid life životná poisťovňa, a. s., Garbiarska 2, Košice, proti žalovaným 1/ Spotrebiteľské centrum, n.o., Andyho Warhola 33, Medzilaborce, zastúpeného JUDr. Romanom Juríkom, advokátom, Advokátska kancelária so sídlom Jazerná 19, 940 71 Nové Zámky, 2/ XXXXX XXXXXX, bytom XXXXXXXX, XXXXXXXX, o návrhu na vydanie neodkladného opatrenia, o odvolaní žalovaných v 1/ a 2/ rade proti uzneseniu Okresného súdu Humenné č. k. 10C/134/2016-53 zo dňa 12.09.2016, jednohlasne takto

 

r o z h o d o l :

 

M e n í uznesenie tak, že návrh na vydanie neodkladného opatrenia zamieta.

 

O d ô v o d n e n i e

 

1. Napadnutým uznesením súd prvej inštancie nariadil žalovaným v 1/ a 2/ rade spoločne a nerozdielne odstrániť z internetovej stránky www.spotrebitelskecentrum.sk <http://www.spotrebitelskecentrum.sk> obchodné meno žalobcu a logo žalobcu a to do právoplatného skončenia konania vo veci samej vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 10C 134/2016. Žalovaným v 1/ a 2/ rade uložil povinnosť spoločne a nerozdielne zdržať sa používania obchodného mena žalobcu a loga žalobcu na internetovej stránke www.spotrebitelskecentrum.sk <http://www.spotrebitelskecentrum.sk> a to do právoplatného skončenia konania vo veci samej vedenej na Okresnom súde Humenné pod sp.zn. 10C 134/2016.

 

2. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že sa stotožňuje s dôvodmi, ktoré uviedol žalobca v návrhu. Z návrhu je zrejmé, že je tu predpoklad, že nie všetky informácie, ktoré uverejnil žalovaný v 1/ rade na svojej stránke sú pravdivé, o čom spolu s návrhom na začatie konania predložil žalobca dôkazy, a to konkrétne súdne rozhodnutia. Označené výroky vo vzťahu k nesplneniu si povinnosti žalobcu vyplatiť nasporené peniaze, poistné plnenia, sú spôsobilé spôsobiť ujmu žalobcovi najmä tým, že nezíska nových klientov, ale aj odchod starých klientov, pretože v ľuďoch najviac rezonujú informácie týkajúce sa neplatenia finančných prostriedkov. Bez uverejnenia konkrétnych údajov neplnenia si povinností zo strany žalobcu ide len o neoverené skutočnosti a tvrdenia žalovaného, ktoré môžu zasiahnuť do dobrej povesti žalobcu. Uloženie tejto povinnosti môže zmenšiť ujmu na dobrej povesti žalobcu a na druhej strane nebráni žalovaným uverejniť iné informácie o žalobcovi, ktoré nie sú spôsobilé zasiahnuť do jeho dobrej povesti a naďalej prevádzkovať svoju internetovú stránku. Vyhovením návrhu nedôjde k porušeniu práv žalovaných, ktorí naďalej môžu prevádzkovať svoju stránku ale bez informácií, ktoré sa týkajú žalobcu a sú predmetom tohto konania.

 

3. Svoje rozhodnutie odôvodnil ustanoveniami § 324 ods. 1, ods. 3, § 325 ods. 1 ods. 2 písm. d/ a § 326 CSP.

 

4. Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie žalovaný v 1/ rade, ktorý poukázal predovšetkým na to, že je neziskovou organizáciou, ktorá bola založená v zmysle zákona č. 21/1997 Z. z. Poskytuje všeobecne prospešné služby občanom SR, najmä pri vykonávaní obchodných transakcií, uzatváraní zmlúv, ktoré uzatvárajú ako spotrebitelia. Z pohľadu žalovaného v 1/ rade nesprávne vec posúdil konajúci súd po samotnej vecnej stránke, neoboznámil sa s predloženými listinnými dôkazmi, obsahom predmetných webových stránok žalovaného v 1/ rade, v dôsledku čoho vydal nesprávne, nevykonateľné a nejasné uznesenie. K vykonateľnosti, resp. jej nevykonateľnosti uviedol, že na webovej stránke www.spotrebitelskecentrum.sk neboli nikdy zverejnené žiadne informácie týkajúce sa žalobcu, jeho obchodných praktík alebo iného konania, ktoré by zakladalo právny dôvod k ochrane jeho dobrého mena. Na tejto webovej stránke bola v spodnej časti zverejnená informácia o možnosti podania žiadosti o zastupovanie v súdnom spore voči žalobcovi. Žalobca vo svojom návrhu nepredložil žiadne listinné dôkazy vo vzťahu k používaniu jeho obchodného mena a loga na webovej stránke www.spotrebitelskecentrum.sk. Aby bolo možné vyhovieť tomuto uzneseniu vo vzťahu k žalovanému v 1/ rade, malo byť v rozhodnutí uvedené nie internetová stránka konkrétnej adresy, ale domény, teda celého obsahu uverejneného na adrese spotrebiteľskecentrum.sk. Tieto informácie predstavujú informačnú sekciu Spotrebiteľského publikačného a informačného servisu, ktorého hlavná adresa je www.spotrebitelskecentrum.sk/informacie. Internetová stránka, ktorej sa uznesenie týka a na druhej strane internetová stránka, kde sú „sporné“ informácie publikované sú dve rozdielne internetové stránky. Žalobca sa v podanom žalobnom návrhu odvoláva na adresu, o čom predložil aj snímky obrazovky konkrétnej stránky, ktoré označil ako ich dôkazný prostriedok. Ide o adresu https://www.spotrebitelskecentrum.sk/informacie/spis/kauza-rapid-life. Ak by súd prvej inštancie pred vydaním uznesenia urobil lustráciu v súdnom registri, preveril by súdne konania, v ktorých bol alebo aktuálne je žalobca na strane žalovaného, práve pre nevyplatenie poistného plnenia pri dožití zo zmlúv UDP-K, a to či už titulom bezdôvodného obohatenia, alebo titulom náhrady škody, zistil by, že takýchto sporov je veľa. Právna kvalifikácia sporu však záleží aj od právneho názoru súdu. V jednom aj druhom prípade je však meritom veci nevyplatenie poistného plnenia pri vzniku poistnej udalosti, teda dožitia. K tejto praktike sa sám žalobca priznal predloženým 10C/134/2016 listinným dôkazom, teda rozsudkom Okresného súdu Lučenec sp. zn. 6C/73/2014. Z tohto jednoznačne vyplýva, že žaloba bola podaná spotrebiteľkou a čoho sa predmet konania týka. O skutočnosti, že žalobca poistné udalosti nelikviduje zákonným spôsobom vydala Národná banka Slovenska druhostupňové rozhodnutie vo veci ODT-4547/2015, ktoré dňa 09.03.2016 nadobudlo právoplatnosť. Práve tam boli uložené konkrétne postupy, ktoré žalobca musí dodržať pri likvidácii poistných udalostí životného poistenia, najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia poistnej udalosti. Žalovaný v 1/ rade vie hodnoverne preukázať, že žalobca toto rozhodnutie ignoruje a poistné udalosti, teda dožitie nelikviduje, ale odkladá argumentáciou, že ide o neplatnosť zmluvy, ako aj o tom, že nie je žalobca povinný spotrebiteľovi nič vyplatiť. O pravdivosti výrokov žalovaného v 1/ rade svedčí aj predbežné opatrenie vydané Národnou bankou Slovenska č. OFS-4356/2016-1, ktoré je právoplatné dňa 07.05.2016, a opäť je uložená povinnosť žalobcovi upustiť od klamlivého konania konkretizovaného v rozhodnutí. Práve aj ďalší postup žalobcu, ktorý rozosiela informačné listy o nesprávnom matematickom výpočte poistných zmlúv UDP-K, za ktoré neznáša on zodpovednosť. Pokiaľ sa používa na internetovej stránke výraz „nasporená suma“, uvádza to žalovaný v 1/ rade len preto, aby boli tieto informácie zrozumiteľné pre väčšinu občanov, teda čitateľov, ktorými sú priemerní spotrebitelia s cieľom, aby tomuto článku rozumeli. Je potrebné pozerať na kontext celého článku a v podstate takýto priemerný spotrebiteľ nevidí ani rozdiel medzi poistením a sporením. Rovnako z informácií, ktoré sú zverejnené zo správ Národnej banky Slovenska vyplýva, že žalobca nebude uzatvárať nové zmluvy o poistení (informácia zo 04.05.2016). Na to, aby vznikla potreba ochrany dobrého mena a povesti žalobcu vo vzťahu k verejnosti, prv by dobrú povesť žalobca musel mať, a túto stratil už v roku 2009, ak nie skôr, o čom svedčí niekoľko verejne dostupných článkov. Žalovaný na ochranu svojej dobrej povesti šikanuje televízie, redakcie časopisov, advokátov, či samotných spotrebiteľov (vedie súdne spory s RTVS). Žalovaný v 1/ rade vie tiež preukázať, že žalobca rozhodnutia kontrolných orgánov ignoruje a poistné udalosti – dožitie nelikviduje. Preto navrhol, aby odvolací súd nariadené neodkladné opatrenie zrušil v celom rozsahu.

 

5. Odvolanie voči rozhodnutiu súdu prvej inštancie podal aj žalovaný v 2/ rade, ktorý uvádza, že má byť zodpovedný za obsah uverejnených článkov na predmetnej webovej stránke ako držiteľ domény spotrebitelskecentrum.sk, resp. ako zakladateľ neziskovej organizácie, teda žalovaného v 1/ rade. Obsah zverejnený na webových stránkach však preukazuje iba nekalé obchodné praktiky žalobcu voči spotrebiteľom, ku ktorým sám žalobca predložil dôkaz – rozsudok Okresného súdu Lučenec sp. zn. 6Co 73/2014. Zodpovednosť žalovaného v 2/ rade ako držiteľa domény by bola jasná iba v prípade, že by práva iných subjektov porušovala sama doména, napr. v tvare podvody-rapid-life.sk. Ak názvom zasahuje držiteľ domény do práv tretích osôb, napr. práv vyplývajúcich z registrovanej obchodnej známky, potom je jeho zodpovednosť za takéto konanie neoddiskutovateľná. Ak ide o weby, ktorých obsah spravuje jednostranne ich prevádzkovateľ, teda žalovaný v 1/ rade, nesporne za obsah takto zverejnený na internetovej stránke zodpovedá v plnej miere prevádzkovateľ webu, teda jeho majiteľ, nie držiteľ domény. Na základe uvedeného súd prvej inštancie vec nesprávne právne posúdil a zaviazal žalovaného v 2/ rade solidárne so žalovaným v 1/ rade záväzkom, pričom ten ako taký neexistuje. Súd prvej inštancie sa nezaoberal ani otázkou jeho vecnej pasívnej legitimácie vo vzťahu k predmetnému konaniu, preto navrhol, aby odvolací súd uvedené rozhodnutie zrušil.

 

6. Odvolací súd prejednal rozhodnutie ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo v zmysle zásad uvedených v ust. § 378 a nasl. zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (ďalej len „CSP“) a zistil, že odvolania žalovaných v 1/ a 2/ rade sú dôvodné. Odvolací súd na základe predložených dôkazov a zistení rozhodujúcich skutočností v čase, kedy rozhodoval o vydaní neodkladného opatrenia, dospel k nesprávnemu záveru a boli splnené podmienky na zmenu tohto rozhodnutia podľa § 388 CSP.

 

7. Podľa § 324 ods. 1 CSP, pred začatím konania, počas konania a po jeho skončení súd môže na návrh nariadiť neodkladné opatrenie.

 

8. Podľa § 324 ods. 3 CSP, neodkladné opatrenie súd nariadi iba za predpokladu, ak sledovaný účel nemožno dosiahnuť zabezpečovacím opatrením.

 

9. Podľa § 325 ods. 1 CSP, neodkladné opatrenie môže súd nariadiť, ak je potrebné bezodkladne upraviť pomery alebo ak je obava, že exekúcia bude ohrozená.

 

10. Podľa § 325 ods. 2 písm. d) CSP, neodkladným opatrením možno strane uložiť, aby niečo vykonala, niečoho sa zdržala alebo niečo znášala.

 

11. Podľa § 326 ods. 1 CSP, v návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia sa popri náležitostiach žaloby podľa § 132 CSP uvedie opísanie rozhodujúcich skutočností odôvodňujúcich potrebu neodkladnej úpravy pomerov alebo obavu, že exekúcia bude ohrozená, opísanie skutočností hodnoverne osvedčujúcich dôvodnosť a trvanie nároku, ktorému sa má poskytnúť ochrana a musí byť z neho zrejmé, akého neodkladného opatrenia sa navrhovateľ domáha.

 

12. Podľa § 329 ods. 1 CSP, súd môže rozhodnúť o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia aj bez výsluchu a vyjadrenia strán a bez nariadenia pojednávania.

 

13. Z obsahu spisu je zrejmé, že dňa 16.08.2016 súdu prvej inštancie bola doručená žaloba o ochranu dobrej povesti, v rámci ktorej žiadal žalobca vydať aj neodkladné opatrenie. K žalobe okrem výpisu z Obchodného registra predložil listinné dôkazy v podobe registra neziskových organizácii, teda žalovaného v 1/ rade, výtlačkov z internetových stránok žalovaného v 1/ rade a rozhodnutí súdov SR.

 

14. Odôvodnenie návrhu na vydanie neodkladného opatrenia zo strany žalobcu bola skutočnosť, že existuje hrozba poškodenia dobrej povesti znižovania vážnosti a dôveryhodnosti žalobcu v očiach verejnosti. Dôkazom pre vydanie neodkladného opatrenia boli vytlačené internetové stránky žalovaného v 1/ rade, v ktorých okrem textovej stránky v ich pozadí je uvedené aj logo žalobcu, kde v jednotlivých pasážach vyčítal žalobca nepravdivosť informácií o jeho spoločnosti. Námietky žalovaného v 1/ rade sú dôvodné vo vzťahu k tomu, že podstatu sporu, od ktorej žalobca odvíja potrebu neodkladného opatrenia nepreukázal dostatočnými dôkazmi, keďže spory medzi žalobcom a spotrebiteľmi (občania fyzické osoby), resp. aj štátnymi inštitúciami prebiehajú vo väčšom počte sporov na celom Slovensku. Je potrebné akceptovať argument, že jednotlivé rozhodnutia boli vydávané súdmi, či už prvoinštančnými alebo odvolacími, ktoré vo svojich rozhodnutiach uviedli svoje právne názory, pričom odvolací súd má vedomosť o tom, že existuje v obdobných právnych veciach aj iná rozhodovacia prax, ktorá svedčí o potrebe ochrany spotrebiteľa a nekalých obchodných praktikách žalobcu. Pokiaľ však ide o podstatu veci, teda momentálny zákaz používania obchodného mena a loga žalobcu na internetovej stránke žalovaného v 1/ rade, je potrebné konštatovať, že žalovaný v 1/ rade je neziskovou organizáciou, ktorá má istú náplň práce. Medziiným na hlavnej internetovej stránke je uvádzaný obsah náplne organizačnej činnosti tejto neziskovej organizácie, ktorá poskytuje pomoc nie len občanom, ale aj firmám, a to v rôznych oblastiach. Odvolací súd sa domnieva, že nie celkom obstojí odvolacia námietka žalovaného v 1/ rade, podľa ktorého je potrebné rozlišovať internetové stránky v ponímaní hlavnej stránky a následných podsekcií, ktoré žalovaný v 1/ rade považuje za samostatné internetové stránky. Samotný obchodný názov a logo žalobcu sú uvádzané pri konkrétnych informáciách týkajúcich sa práve tejto obchodnej spoločnosti, keďže stránky obsahujú aj ďalšie obchodné spoločnosti, ktoré rovnako poskytujú služby ako nebankové subjekty vo vzťahu ku občanom spotrebiteľom a sú uvádzané rovnako na tejto stránke. Keďže činnosťou žalovaného v 1/ rade je poskytovanie služieb medzi iným aj občanom a aj občanom spotrebiteľom v konkrétnych veciach, resp. v právnych problémoch, ktoré vznikajú občanom vo vzťahu k nebankovým subjektom, použitie, resp. vymenovanie týchto nebankových subjektov na stránke poskytovateľa právnych služieb, prípadne konzultačných, nie je z pohľadu odvolacieho súdu nedovoleným konaním, resp. konaním, ktoré vylučuje žalobcu z ďalšej jeho podnikateľskej činnosti. Odvolací súd sám má vedomosť o tom, že existuje množstvo súdnych sporov medzi žalobcom a spotrebiteľmi, teda klientmi žalobcu, medzi iným aj v konaniach o plnenie z poistných zmlúv s cieľom dožitia a nateraz nie je možné z predložených dôkazov jednoznačne dospieť k takému záveru, k akému dospel súd prvej inštancie o tom, že sú to nepravdivé informácie a tie sú spôsobilé poškodiť povesť alebo obchodné meno žalobcu. Z týchto dôvodov odvolací súd zmenil súdne rozhodnutie tak, že zamietol návrh na vydanie predbežného opatrenia a to z dôvodu nedostatočných predložených dôkazov o bezprostredne hroziacej ujme. Bude vecou súdu prvej inštancie vykonať vo veci samotnej dôkazy, ktoré osvedčia nárok žalobcu vo veci samej. Žalovaný v 1/ rade takisto uvádzal celý rad skutočností, ktoré budú mať význam pri posúdení nároku žalobcu a ktoré v odvolacom konaní spochybnili tvrdenia žalobcu a potom aj správnosť záverov súdu prvej inštancie.

 

15. Vo vzťahu k žalovanému v 2/ rade sa odvolací súd domnieva, že návrh žalobcu, keďže je reprezentantom ako zakladateľ neziskovej organizácie, prípadne aj vlastník domény, na ktorej je internetová stránka a informácie sú tam uvádzané, nie sú po vecnej stránke tými okolnosťami, na základe ktorých by mal zodpovedať, prípadne plniť žalovaný v 2/ rade, t. j. zakladateľ neziskovej organizácie, ktorá má istú svoju právnu formu, reprezentuje sa prostredníctvom práve spomínanej internetovej stránky a potom zodpovedá aj jej obsah, prípadne skutočnosti tam uvádzané. Je možné ajprisvedčiť žalovanému v 2/ rade, že nebola preukázaná tá okolnosť, že by samotná doména porušovala práva žalobcu.

 

P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.

 

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa (§ 419 CSP) v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy ( § 427 ods. 1 CSP).

 

Dovolateľ musí byť s výnimkou prípadov podľa § 429 ods.2 v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh) (§ 428 CSP).

 

V Humennom dňa 23. novembra 2016

 

JUDr. Daniela Babinová
predsedníčka senátu

 

Za správnosť vyhotovenia: Ivana Čačková